METODY PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE W ŻŁOBKU

„MAŁE DELFINKI”:

 

Program zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest strategią stymulacji aktywności dzieci w wielu kierunkach. Skupia się on na silnej i trwałej potrzebie, jaką jest ruch i zabawa. Niezbędna dla małego dziecka zabawa uaktywnia jego zmysły i staje się jednocześnie źródłem wiedzy.

Podstawą pedagogiki naszego żłobka jest koncepcja indywidualnego, naturalnego rozwoju (zgodnego z potencjałem i możliwościami dziecka). Cel ten jest realizowany poprzez podejmowane działania pedagogiczne, w których dziecko może rozwijać się według własnego rytmu, w atmosferze życzliwości, wyrozumiałości i cierpliwości, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci, poprzez zapewnienie optymalnego klimatu wychowawczego, ułatwiającego budowanie pozytywnego obrazu samego siebie oraz zdobywanie umiejętności empatycznych i społecznych.

 

Dbając o prawidłowy przebieg procesów rozwojowych kładziemy nacisk na:

 

  1. Rozwój fizyczny, zwany również motorycznym lub ruchowym: rozwój ten obejmuje swoim zakresem motorykę dużą, oznaczającą sprawność ruchową całego ciała oraz motorykę małą, będącą sprawnością ruchową rąk w zakresie ich precyzji i szybkości.
  2. Rozwój intelektualny: oznacza umiejętność korzystania ze zmysłów, spostrzegania otoczenia, przyswajania wiedzy o nim, zdolność interpretowania, oceniania wydarzeń i zjawisk, w których dziecko uczestniczy.
  3. Rozwój społeczno-emocjonalny: oznacza zdolność do nawiązywania i utrzymywania kontaktów, samoobsługę i pracę na rzecz innych, a także zdolność wyrażania różnych emocji w zależności od sytuacji oraz umiejętność panowania nad nimi.
  4. Rozwój komunikacji: oznacza rozumienie i nauczanie mowy u dzieci. Plan pracy z dziećmi w wieku 1-3 lat ukierunkowany jest na intensywną stymulację rozwoju we wszystkich jego aspektach. Realizacja tego celu możliwa jest dzięki odpowiedniej organizacji pracy dydaktyczno – opiekuńczo - wychowawczej.